Algemene Voorwaarden van TW supplies statutair gevestigd te Poeldijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, nummer 65470796

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Leverancier: TW supplies groothandel in sportverzorging artikelen, gevestigd en kantoorhoudend te Poeldijk;

Koper: de wederpartij van leverancier, degene met wie de koopovereenkomsten tot levering van zaken en/of diensten worden afgesloten;

Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en TW supplies tot het leveren van zaken en/of diensten door TW supplies aan koper.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen leverancier en een koper waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2  Door het plaatsen van een bestelling gaat de koper akkoord met deze voorwaarden.

2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4 Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Als dan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van leverancier en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van de leverancier.

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en koper zullen als dan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal TW supplies bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de koper binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de koper in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.3 Aan de leveringsplicht van TW supplies zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door TW supplies geleverde zaken een keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.5 U heeft een bedenktijd van 14 dagen na aanschaf van producten op onze website. Wanneer u zich dus bedenkt, mag u uw artikelen binnen 14 dagen op eigen kosten terug sturen vanaf de dag dat u het product thuis heeft gekregen. Terugzending van de zaken dient te geschieden in originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
Alle prijzen staan vermeld exclusief 9% of 21% BTW.

Voor leveringen onder de € 150,00 excl. BTW worden verzendkosten in rekening gebracht. Orders hoger dan € 150,00 excl. BTW worden kosteloos en uitsluitend op een door u aangegeven adres binnen Nederland bezorgd. Verzendingen naar een adres buiten Nederland blijven volgens de normale vervoerskosten voor het buitenland gelden. Wij streven ernaar uw order binnen 48 uur te bezorgen. Indien een artikel niet leverbaar is wordt dit kosteloos nagezonden.

Voor extreem grote aantallen kunnen in sommige gevallen speciale prijzen worden aangeboden.

Artikel 4 Vergoedingen, prijs en kosten

4.1 Leverancier mag onder andere prijsstijgingen door berekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voor gedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal. Dit geldt ook, indien de prijsverhoging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.

4.2 De door leverancier gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratie kosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5 Herroepingrecht

5.1Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht ( een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn geleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan TW supplies heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij TW supplies. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt TW supplies er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor de rekening en risico van de afnemer.

5.2  Het herroepingrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn      van 14 dagen.
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

Artikel 6 Offertes en totstandkoming Overeenkomst

6.1 De door TW supplies uit gebrachte offertes zijn voor zowel TW supplies als Wederpartij geheel vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de wederpartij. De geldigheid van een offerte is 60 dagen, tenzij anders is vermeld.

6.2 TW supplies kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien de wederpartij had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6.3 Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten af,dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij TW supplies binnen twee weken bezwaar maakt tegen de verschillen.

6.4 Ten opzichte van de Wederpartij strekt het schriftelijk aanbod of de orderbevestiging van TW supplies tot volledig bewijs van de inhoud van de overeenkomst, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs.

Artikel 7 Ontbinding en opschorting

7.1 TW supplies is bevoegd de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in de volgende gevallen:

  • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan TW supplies omstandigheden ter kennis komen die haar goed grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zan (kunnen) voldoen;
  • Indien TW supplies de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheidstelling uitblijft dan wel onvoldoende is;
  • Indien de Wederpartij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden niet stipt nakomt.

7.2 In de genoemde gevallen is TW supplies tevens bevoegd de verdere uitvoering harerzijds van de Overeenkomst op te schorten. Zowel bij ontbinding als bij opschorting ontstaat voor de wederpartij geen recht op restitutie van eventueel betaalde gelden of vergoeding van eventuele andere reeds verrichte tegenprestaties.

7.3 In de in lid 1 genoemde gevallen zijn de vorderingen van TW supplies op de Wederpartij direct en ineens opeisbaar.

7.4 Het in dit artikel bepaalde geldt onverminderd alle andere rechten en vorderingen.

7.5 Indien overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, is TW supplies bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit Wederpartij enig recht geeft op schadevergoeding.

Artikel 8 Gegevensbeheer

8.1 Indien u een bestelling plaatst bij TW supplies, dan worden uw gegevens opgenomen in het klanten bestand van TW supplies. TW supplies houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

8.2 TW supplies respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

8.3 TW supplies maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 9 Garantie

9.1 TW supplies staat er voor in dat de producten en/of dienste voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Een door ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of overeenkomst op afstand.

9.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan TW supplies) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan TW supplies. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan TW supplies schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

9.4 Indien klachten van de afnemer door TW supplies gegrond worden bevonden, zal TW supplies naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van TW supplies en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van TW supplies) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van TW supplies gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van TW supplies voor enige vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens gederfde winst.

9.5 TW supplies is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

9.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens TW supplies in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van TW supplies en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de webshop van TW supplies gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen. Doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier worden daaronder begrepen.

11.3 Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

11.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.5 Voor zover de leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit e overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

TW supplies is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door onjuist aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakkingen en/of raadpleeg onze website.

Artikel 13 Vrijwaringen

De koper vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de verkoper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

14.1 Eigendom van alle door TW supplies aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij TW supplies zolang de afnemer de vordering van TW supplies uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang  de afnemer de vorderingen van TW supplies wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander bedoeld in artikel 3:92 BW.

14.2 De door TW supplies geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

14.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

14.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan TW supplies of een door TW supplies aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin TW supplies haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht TW supplies zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

14.6 de afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage aan TW supplies.

Artikel 15 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen TW supplies en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement haaglanden kennis, tenzij TW supplies er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.